20th Century Tamil Authors and Their Works


Following is a select collection of works of 20th Century authors
with the name of the publisher shown (in three letter code )
in parenthesis. A list of publishers with their three letter code
can be found at the end of this page.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TRANSLITERATION SCHEME USED (Madurai/Adami)
vowels:  a, aa/A, i, ii/I/ee, u, U/uu/oo, e, E, ai, o, O, au/ow, q/ah
consonants: k/g, ng/NG, c/ch, ny/NY, t/d, N, th/dh, n^, p, m, 
         y, r, l, v, z/zh, L, R, n
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

akilan (P.V. akilANdam, 1922-1988)
 ciththirap pAvai (TPA)       vEngkaiyin main^than (TPA)
 kAyal vizhi (TPA)         neNYcinalaikaL (TPA)
 eri malai (TPA)          cakthivEl (TPA)
 n^ilavinilE (TPA)         nalla paiyan (TPA)
 peN (TPA)             engkE pOhirOm (TPA)
 pAvai viLakku           inba ninaivu
 thuNaivi              cinEkithi
 nengin alaigaL           avaLukku
 vazhvu engE            canthippu
 puthu veLLam            koLLaikkAran
 vetrithi thirunakar        pAzhmark kAttinilE

kalki (R. Krishnamurthi, 1899-1954)
 ponniyin selvan I-V (1950-55,VAP) alai Osai (1948, VAP)
 civakAmiyin cabadam(1944, VAP)   pArthiban kanavu (1941, VAP)
 maadathEvan kanai (VAP)      veeNai bhavani(VAP)
 jameendAr mahan (VAP)       cOlaimalai iLavaraci (1947, VAP)
 cAradaiyin than^diram (VAP)    thiruvazhundUr civakkozundu (VAP)
 kaLvanin kAthali (1938)      thyAka bUmi (1938)
 makutAthipathi (1942)       apalaiyin kaNNiir (1974)
 thEvakiyin kaNavan (1950)     mohinith thiivu (1950)
 poymaan karatu (1951)       ponnai vanaththup puli (1952)
 amara thArA (1954)
 
kaNNadAcan (A.L. muthaiyA, 1926-1981)
 cEraman kadali	(VAP)        aaci (VAP)
 paarimalaik kodi	(VAP)       aayiramkAl maNdapam (VAP)
 manadhukku thUkamillai(VAP)    caracuvin coundarya lahari (VAP)
 Umaiyan kOtai (VAP)        vElankudith thiruvizha (VAP)
 brin^dhAvanam (VAP)        vilakkumattumA civappu (VAP)
 manampOl vAzhvu (VAP)       cingAri pArtha chennai (VAP)
 adaivida rahaciyam         kannadaasan kadaihal (VAP)
 saidikkadaihal (VAP)        vanavaasam (history) 
 kAthal koNda tennAdu        oru kaviNYanin kathai
 cinkAri pArtha cennai
 sindhittEn sindhittEn (VAP)    civagangai ceemai (drama) (VAP)
 raaja dhaNdanai (drama) (VAP)   anaarkali (drama) (VAP)

cANdilyan	(S. Bhasyam, 1910-1987)
 kadalpuRa I-III(1 set) (VAP)    yavana raaNi I,II(I set)(VAP)
 jaladeepam I-III (I set) (VAP)   raajamuthirai I,II(I set) (VAP)
 mannan mahaL (110.00) (VAP)    kanni maadam (VAP)
 raaja thilakam   (VAP)      moonkil kOtai (VAP)
 udaya bhAnu (VAP)         nilamangai (VAP)
 chandiramathi (VAP)        vasantha kaalam (VAP)
 mohini vAnam (VAP)         naaha deepam (VAP )
 malai vaacal (VAP)         cerancelvi (VAP )
 vilai raaNi (VAP)         pallava thilakam 
 jeeva bhoomi(VAP)         manjal aaRu	
 ilaya raaNi (VAP)         neelavaLLi	(VAP) 
 chittiranjani (VAP)        indirakumAri (VAP)
 mangaladEvi (VAP)         naaga dEvi (VAP)
 raaja yOham (VAP)         avani sundari (VAP)
 neelvizhi (VAP)          jalamOhini (VAP)
 kavarnda kaNgal (VAP)       raaNiyin kanavu (VAP)
 raaNa hameer (VAP)         madhumalar (VAP)
 vacantha kAlam           raaja pErihai
 maNYal Aru             mUngkil kOttai
 pANdiyan pavAni          palAthkAram

jekacirpiyan (1920-1978) 
 thiruccirambalam (1958)      ALavAi azhakan (1960)
 pattinakkOttam (1964)       maNNin kuraL (1961)
 kilingjal kOpuram (1969)     Ezhmaiyin paricu (1948)
 cAvin muththam (1949)       kombuththEn (1951)
 mathurAnthaki (1955)       nAyaki narcOnai (1959)
 Umaikkuyil (1960)         poykkAl kuthirai (1960)
 makarayazh mangkai (1961)     nondippiLLaiyAr (1961)
 corkaththin nizhal (1962)     narikkuraththi (1964), 
 mArampAvai (1964)         kAval theivam (1967)
 iniya neNYcam (1967)       katikAracciththar (1967)
 nizhalin karpu (1969)       kANakkidaikAtha thaNYam (1970)
 ajanayanam (1972)         mOkamanthiram (1973)
 nanthi varman kAthali

thEvan (mahAdEvan. R, 1913-1957)
 CID chandru            justice jagannAthan
 thuppariyum cAmbu         mistar vEthantham
 lakshmi katAksham         kalyANi
 rAjaththin manOratham       kOmathiyin kAthalan
 rajAmaNi             mis jAnaki

anurAdhA ramaNan	
 uruha marukkum mezhukuvarthi(VAP) thoongum ninaivuhal (VAP)
 kaRpoorak kARRu (TMP)       ethanai kAlam unakkAka (TMP)
 puvanA ennum puyal (TMP)      yarumingkE rAmanillO (TMP)
 mazhaikAla mallikaikaL (TMP)    viLakkilla cathirangkaL (TMP)
 rakaciyak kanavugaL (TMP)     an^tharathil Or Unycal (TMP)
 kAdal yAthirai (TMP)        mEham thEdum vAnam (TMP)
 vazhikAti vazhi thavaRukiRathu (TMP) mAyamanam (TMP)
 nizhalukku Engkum marangkaL (TMP) thenRalE AdivA (TMP)
 candhippu thodarum (TMP)      vidyacamAi vidya (TMP)
 thuNaiyak oru paRavai (TMP)    kAdalukku oru(th)thii (TMP)
 maran^thu pO nenycamE (TMP)    collAthE yARum kEttal
 n^ii mattum varalAm (TMP)     ivar thAn konycam kavani
 vilahavA pazhakinOm (TMP)     enRum un rANi (TMP)
 iraNdAvathu vAzhkkai (TMP)     thottil cugam (TMP)
 mungthanaith thottil (TMP)     muthamitta coppanangkaL (TMP)
 thEvai oru cin^Ekathi (TMP)    anubhava alaikaL (TMP)
 ippadiku n^anRiyudan (TMP)     kOlaththai maRRavA (TMP)
 kanavOdu cilan^AL (TMP)

bAlakumAran
 pOradum peNmaNikaL (TMP)     cin^EkamuLLa cingkam (TMP)
 kAdal veNNilA (TMP)        n^AnE enakkoru pOdimaram (TMP)
 ini en murai (TMP)        Asai ennum vEdam
 en kaNmaNi (TMP)         akalyA (TMP)
 merkurip pookkaL (TMP)      karaiyOra mudalaikaL (TMP)
 enRenRum anbudan (TMP)      kAnal thAham (TMP)
 etta n^inRu cutta nilA (TMP)   viciRi cAmiyar (TMP)
 cundari kaNNal oru cEdhi (TMP)  Asaik kadal (TMP)
 adukku malli (TMP)        nellic choRu (TMP)
 vanni maraththali (TMP)      iravil kavithai (TMP)
 anbukku panycmillai (TMP)     Anan^da vayal (TMP)
 oru vazhippAdhai (TMP)      kirushNa arjunan (TMP)
 thAyumAnavan (TMP)        irumbukku kudiraigal 

civacangkari (1942 - )
 naan nanaaha (VAP)         paalangaL	 (VAP)  
 ethaRkAha (TMP)          Ayiram kAlatthup payir (TMP)
 ithuvum thajmahAl thAn (TMP)    AyuL thaNdanai (TMP)
 pirayaccitham  (TMP)       kARRuLLapOthE (TMP)
 mookkaNAngkayiRu  (TMP)      tirangkAl (TMP)
 oru cingkam muyalAkirathu (TMP)  oovar doose  (TMP)
 thiirvu (TMP)           maN kuthiraikaL  (TMP)
 ruci kaNda poonai(TMP)       adu cari appuRam (TMP)
 aravindar collukiRar (TMP)     ini thodarathu  (TMP)
 kAdal enpadu eduvarai (TMP)    manam kavarn^tha malEsiya (TMP)
 oru pahal oru iravu (TMP)     n^ool ENi  (TMP)
 theppak kuLam (TMP)        malaiyin adutha pakkam (TMP)
 andamA romba nallavangka (TMP)   pacchon^thigal (TMP)
 en kaNNOttathil (TMP)       appA  (TMP)
 uyarn^thavarhaL  (TMP)      puduppudu anubhavangkal (TMP)
 katta maN (TMP)          kutti (TMP)
 thavam (TMP)           karuNaik kolai (TMP)
 surA meengal (TMP)        uNNmaik kathaikal  (TMP)
 n^atpu (TMP)           kaN ketta pin (TMP)
 innoru kAraNam (TMP)       poi (TMP)
 oRRap paravai (TMP)        tappuk kaNakku (TMP)
 avan (TMP)            oru appAvum iraNdu peNkaLum (TMP)
 ammA (TMP)            vaLartha kada  (TMP)
 kuzhappangkaL (TMP)        iraNdu pEr (TMP)
 konycam yOcikkalamE  (TMP)    nappAcai (TMP)
 47 naatkaL             oru manithanin kathai
 chinna nool kanda nammai sirappadutthuvadu	 (VAP) 

jeyakAnthan, thaNdapANi (1934- )
 pArisukkup pO (MPN)        cila n^ErangkaLil cila manithargaL (MPN)
 cun^dara kANdam (MPN)       oru n^adigai n^Adagam pArkiRaL (MPN)
 jeya jeya caNYkara (MPN)      oru manithan oru veedu oru ulakam (MPN)
 kaRRu veLiyinilE (MPN)       unnaippOl oruvan (MPN)
 kOkila enna ceiduvittAL (MPN)   innum oru peNNin kathai (MPN)
 vAzhkai azhaikiRathu (MPN)     cinimAvukku pOna ciththaL (MPN)
 in^dha nErathil ivaL (MPN)     yArukkA azhuthAn (MPN)
 piraLayam (MPN)          kai vilangku (MPN)
 pirammOpadEsam (MPN)        kangai engE pohiRaL (MPN)
 eesvara allA thErA rAm (MPN)    idaya rANikaLum ispEdu rAjAkkaLum (MPN)
 kazhuththil vizunda mAlai (MPN)  pAvam oru pAppAththu (MPN)
 O amerikka (MPN)          ovvoru kUraikkum kIzhE (MPN)
 aayudha poojai (MPN)        moongil kAttu n^ilA (MPN)
 kAththirukka oruththi (MPN)    illAthavarkaL (MPN)
 oorukku n^ooru pEr (MPN)      enggengku kANinum (MPN)
 karu (MPN)             oru manithanum cila erumai mAdukaLum (MPN)
 karikkOdukaL (MPN)         karuNaiyinAl alla (MPN)
 an^tha akkAvaith thEdi (MPN)    pAttimArkaLum pEththimArkaLum (MPN)
 rishi moolam (MPN)         appAvukku appA conna kadaikaL (MPN) 
 gangai engE pOhirAL        kaivilangi
 pAzhpEtham             inippum karippum
 tharkkam              thurkai
 urangkuvathu pOlum         yukacAnthi
 antharangkam punithamAnathu    kurupiitam

sujAthA (S. rangarAjan, 1935- )
 srirangkathu thEvadaikaL (TMP)  vairangkaL (TMP)
 anithAvin kAthalkaL (TMP)     maRuthal varum (TMP)
 enRavathu oru n^AL (TMP)     vinynyapf pArvaiyilirundu (TMP)
 vacanthakAla kuRRangkaL (TMP)   adutha nORRANdu (TMP)
 kanavuth thozhiRchalai (TMP)   karaiyellam chenbakappU (TMP)
 oru pirayANam oru kolai (TMP)   kaduvuL van^dirun^dar (TMP)
 gurupracAd kadaici dinam (TMP)  AdalinAl kAdal ceivIr (TMP)
 nijathai thEdi (TMP)       irayil punnahai (TMP)
 Ayirathil iruvar (TMP)      thanga muduchchu (TMP)
 pirivOm canthippOm I, II (TMP)  appA anbuLLa appA (TMP)
 thicai kaNdEn vankaNdEn (TMP)   pathinAlu n^AtkaL (TMP)
 maRupadiyum ganEsh (TMP)     ethaiyum oru muRai (TMP)
 UNYal (TMP)            jannal malar (TMP)
 niramaRRa vAnavil (TMP)     mErkE oru kuRRam (TMP)
 madhyamar (TMP)          mis thamizh thayE n^amaskAram (TMP) 
 vivAdhangkaL vimarcanangkaL (TMP) Ayiram oLippori vArthaikaL (TMP)
 cinnakuyili (TMP)         kANNikai
 appavin Austin (VAP)       vAimaiyE cilasamayam vellum (VAP)
 vasanthi X vasanth (VAP)     ganEsh X vasanth	 (VAP)
 nillungaL raajavE (VAP)      en iniya iyandhira ( I & II) (KUP)
 priyA (KUP)            gAyathri(KUP)
 nnrendhiranin vinOdha (KUP)   vazhkku (Drama) (KUP)
 nailAn kayiru           nil kavani thattu
 vAnam ennum viithiyilE      nirvANa nakaram
 karaiyellAm cenpakappU      apsarA
 marupadiyum kanEsh        thEdAthE
 vacanthakAla kuRRangkaL      srirangkAttu thEvathaikaL
 irayil punnakai          pothu maraththu puthu mukangkaL
 athanAl kAthal ceiviir      vAimaye cila camayam vellum
 irupaththinAngku rupAi thIvu   hostal thinangkaL
 kannaiyazhin kadaisi pAkkangal(KUP)

naa. pArthacArathi (P. Manivannan, 1932- )
 thuLaci mAdam (TPA)        cAyangkAla mEkangkaL (TPA)
 kuruNYi malar           pon vilangku
 pattuppUchi            kapAtha puram
 nerrikkirAn            malaiccikaram
 paNdimAthEvi            maNipallavam
 pirantha maN            camuthAya viithi
 neNYa kanal            AtmAvin rakangkal
 aNintha malar           arathin kural
 ilaiyuthir kAlathu iravukaL    kOpura thiipam
 vaNYi mAnakaram          niila nayanangkaL
 karchuvarkaL            cAththiya veLLam
 poy mukangkaL           paccai kuzhanthaikal
 thiivatti koLLai          nallappAmbu thiirpu
 ithu pothu vazhi alla       puthiya pAlam
 kangkai innum vatRividavillai   valampuri cangku
 thEvaithaikalum corkalum    

rAjam krishNan (Mitra, 1925-  )
 vErukku niir (TPA)         kazhalil mithakkum thIpangkaL (TPA)
 cERRil manitharkaL (TPA)      malarkaL (TPA)
 karippu maNikaL (TPA)       avan (TPA)
 Uciyum uNarvum           peN kuraL
 anpuk kada             mAyaccuzhal
 kaiviLakku             bAnuvin kAthalar
 kuriNYithEN            thanga muL
 malai aruvi            vaLaikkaram
 puyalin maiyam           vilangkukaL
 vErukku niir            rOja ithazhkaL
 kAdukaL              muLLum malarnthathu
 annaiyar pUmi           viidu
 alaivAikkaraiyil          calanangkal
 vidiyum mun            kattuk kAval
 iruthiyum thodakkamum       karuppu manikaL
 kAlam               paccai kodi
 alai kadalilE           uyirppu

indirA pArthacArathi (Dr. Ranganathan Parthasarathy, 1931- )
 kuruthippunal (TPA)        aurangkaceep (TPA)
 aakacaththAmarai (TPA)       thanthira pUmi
 kaala veLLam (1968)        cuthanthira pUmi
 thiivukaL             nilamEnthum nallAl
 mAyamAn vEttai           venthu thaNintha kAdukaL
 ucci veyyil            vezhangkaL
 helikaptarkaL irangivittana    akni
 manitha theivangkaL        nAcakkAra kumpal
 yukatarmaan            mazhai

kOvai maNicEkaran (1927 - )
 sErasooriyan (VAP)         kuRRalak kuravanchi (VAP)  
 ajAtha chatru  (VAP)       than^thaiyumAnavan (TMP)
 kARRu veLiyidaik kaNNammA (TMP)  cEran kulakkkodi (TMP)
 vEngkai vanam (TMP)        thOhai mayil (TMP)
 rAja karjanai (TMP)        collith therivathillai (TMP)
 azhakin n^iram (TMP)        verum vayiru
 cirukathaic celvam         vAzhvin viLakkukaL
 oru viithiyin kathai        thennagkiiRRu
 mungkil ilaimEL          cempaiyin celvi
 kangkai nAcciyAr          yAka cAlai
 thAyum cEyum
 cuthanthira pUmiyil veLLainira nAraikaL
	
lakshmi
 mithila vilAs (TMP)        vacanthakAla mEham (TMP)
 ammA enakkaha (TMP)        kAla muzhuvadum kAthiruppEn (TMP)
 latciyavAthi (TMP)         kAnycanaiyin kanavu (TMP)
 idO oru ithayam (TMP)       vAnampAdikku oru vilangku (TMP)
 pUkkuzhi (TMP)           mannippin maRupakkam (TMP)
 oRRai natcathiram (TMP)      azahu ennum theivam (TMP)
 kaiyil aLLiya malarkaL (TMP)    vaira mookkuthi (TMP)
 mangkaLavin kaNavan (TMP)     corgaththin kathavuhal (TMP)
 cooryakangtham (TMP)        maNNum poNNum (TMP)
 unakku nAn enakku n^ii (TMP)    thoduvAnam veLiyilE (TMP)
 koondukku veLiyE (TMP)       veLLai n^iRathil our poonai (TMP)
 uyirE OdivA (TMP)         cAdharaNa manithan (TMP)
 AprikA kaNdathil pala ANdukal(TMP) vENA oru vENai (TMP)
 arraku mAligai           pen manam

anuttamA (Rajeswari Padmanabhan, 1922 - )
 curuthipEdam            kEtta varam
 orE oru vArthai          inbaththEn
 maNalviidu             jeyanthipurath thiruvizha
 arpavishayam            prEmakiitham
 naintha vuLLam

indirA coundararAjan
 kadal uddam  (VAP)        ondrin niram irandu (VAP)
 krishnadhasi (VAP)  

in^dumathi
 thoduvAna manitharkaL (TPA)    tharaimEl irangum vimAngal (KUP)
 sakthi (KUP)

aikkan	
 karikalan kanavu (VAP)

mAyAvi (S.K. Raman, 1917 - )
 akathi               calanam
 onrE vAzhvu            makkaL celvam

carOja rAmamUrthi (1921- )
 paniththuLi            muthuccippi
 iruLum oLiyum           vazhiththuNai
 iru kathaikaL           navarAthhrip paricu

dEvi bAlA	
 veliye theriyum verhal (VAP)    naaLoru poomalarum (VAP)
 kanaak kaanum kangal (VAP)

mahEn^dran	
 oorikki (VAP)           metti (VAP)
 marudhani (VAP)          thangapadhakkam

ranganAyaki, S (1924 -
 thiyAkaththin madiyil       pAkkiyavathi
 thai piranthathu

mu. mEthA
 kanavuk kuthiraikaL (TMP)     Urvalam (TMP)
 oru vAnam iru cirahu (TMP)     ithayathil nARkAli (TMP)
 kaNNiir pookaL (TMP)        thiruvizhavil oru therup pAdahan (TMP)
 n^an^thavana n^AtkaL (TMP)     muhaththukku muham (TMP)
 avarhaL varukirArkaL (TMP)     n^adan^tha n^AdahangkaL (TMP)
 ennudaiya pOdhi marangkaL (TMP)  kAththirun^tha kARRu (TMP)
 avaLukku oru kaditham (TMP)    pakkam pArththup pEcuhirEn (TMP)
 idaya vAcaL (TMP)         ninaiththathu n^ehizhn^thathu (TMP)
 nAnum en kavithaiyum (TMP)     thiran^tha puththakam (TMP)
 n^Ayakam oru kAviyam (TMP)     chozha nilA

A. n^atarAjan	
 ninaivellam nirmala (VAP)

gowdama neelambaran	
 pallava mohini (VAP)       nila mutram (VAP)

rA. ki rangarAjan	(1927- )
 moovirandu eezhu (VAP)       vayadu padineezhu	 (VAP) 
 padahu veedu (VAP)         cumai thAngki
 iru caththiyam           muthal mottu muthaliya palA
 pallakku              nilA ninaiyumA?
 thitiirendru oru nAl

vikraman 	
 choza mahudam (VAP)        chittira valli  (VAP) 

prabaNYan
 nERRu manitharkaL (TPA)      oru vooril iraNdu manitharkaL (TPA)
 AngkaLum peNkaLum (TPA)      mahAn^athi (TPA)

caraswathi ramn^Ath	
 maha nanda (marathi) (VAP)     nandini (sindi novel) (VAP)

umA chan^dran	
 anbuLLa ajitha (VAP)       aahAyam bhoomi (VAP)
 thaariNi (novel) (VAP)       pariharam (novel)	 (VAP)
 mullum mAlarum (VAP)

cu. camudhram	
 manam kotti manidharhal  (VAP)  innoru urimai (VAP) 
 avaLukkaha (VAP)         vaada malli	 (VAP)

carOjA rAmamUrthi	
 muthuch chippi (VAP)        arangam (VAP) 
 vAcanthi	
 kuttravaaLi (novel) (VAP)     vErkaLaith thEdi (VAP) 

jeyacirpiyan	
 veLLaik kakkai (VAP)        anbin marupuram	 (VAP)
 thiruchidrambalam         vEngaiyen manidhan

vishvacEnan
 paNdiyan mahaL (novel) (VAP)  

mee. pa. sOmu	
 veedhik kanavu (VAP)        nandavanam (VAP)
 madhulangkanru (VAP)        impon metti (VAP)

vANidAcan (T. Rangaswami, 1915-1974)
 ezhilOviyam            inba ilakkiyam
 thiirtha yAththirai        kOti mullai
 iravu varavillai          ciriththa nuNA

kumudhini (T. Ranganayaki)
 thivAn mahaL

rAmanAthan, L (1926-1977)
 cankarlAl             innoru ceruppu engE
 maraintha nakaram         veRi

rAmanAthan, aru
 irAjarAja chOzhan         kathAnAyaki
 kOzhippandhayam          vEdALam conna kadaikaL
 manOraNYitham           vAnavil
 viirapANdiyan manaivi       kuNdu mallikai

niilu (Nila Ramamurthi, 1923 - )
 kamalAvin dairi          kungkumam
 kalyANiyin kanavu         kadampacAram cirithathu

rAmacAmi, cuntara (1931 - )
 akkarai ciimaiyil         thiraikaL Ayiram
 pallakku thAkkikaL         oru puliyamarathin kathai
 paLLam               nadunici nAikaL
 
thAmaraikaNNan (V. Rajamanickam, 1934 - )
 ellAm inpa mayam          thanga thAmarai
 pEcum UmaikaL           mUnrAvathu thuruvam
 Arucuvai              oru manithan theivam AkirAn
 nalla nAL             killivaLavan
 maruthu pANdiyan          cANakkiyan cAmrAjyam

kOmakaL (Rajalakshmi Ramamurthi, 1933 - )
 panimalar             anbin citharal
 iruvaril oruvar          cudar viLakku
 muthal canthippu          uyirin amuthE
 mEka ciththirangkaL        mAya vAzhvu
 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Tamil Book Publishers in Madras

Kannadasan Pathippaham (KAP)
	12, Kannadasan salai, T. Nagar, Madras- 600 017
	Tel: 434 5022

Vanadhi Pathippaham (VAP)
	PO Box 6151, 13, Deenadhayalu St, T. Nagar, Madras - 600 017
	Tel: 434 2810

Manivachar Pathippaham (MVP)
	8/7, Singer St, Parrys Corner, Madras-600 108)
	Tel:  561 039

Manimekalai Prasuram (MMP)
	POBox 1447, 4, Thanikachalam St, T. Nagar, Madras-600 017
	Tel: 434 2926     Fax: 434 6082

Thirumagal Nilayam (TMP)
	55, Venkata narayana Salai, T. Nagar, Madras-600 017
	Tel: 434 2899     Fax: 434 1559

Allaiance Publishers (ALP)
	PO BOx 617, 244, Ramakrishna Mutt Road, Mylapore, Madras - 600 004
	Tel: 494 1314

The Little Flower Company (LIFCO) Associates (LIF)
	PO Box 1028, 43, Ranganathan Street, T. Nagar, Madras - 600 017
	Tel:434 1538

Sri Ramakrishna Math (RAM)
	16, Sri Ramakrishna Math Road, Mylapore, Madras- 600 004
	Tel: 494 1231

Meenakshi Puttaha Nilaiyam (MPN)
 60, Melak gopurath theru, Madurai-625 001

Thamizh puththakaalayam (TPA)
 11, Sivaprakasam St, Pondy Bazaar, T. Nagar, Madras - 600 017
 PO Box 5193, Tel: 4345904

Kumari Padithippaham (KUP)This file was last updated on 3 June 1996
Return to the Homepage on Tamil Electronic Texts

Please send your comments/suggestions on this page to Kalyanasundaram